© Prawa autorskie SYMEC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez pozwolenia jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy międzynarodowych praw autorskich. Cały tekst, grafika, projekt, treść i inne prace są dziełami chronionymi prawem autorskim SYMEC Technologies Ltd.

Warunki korzystania z usługi

Witamy na korporacyjnej stronie internetowej SYMEC Technologies Ltd. Korzystanie z tej strony podlega określonym Warunkom. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY. Informacje i materiały dostarczone przez SYMEC mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Korzystając, uzyskując dostęp lub pobierając materiały z tej strony internetowej, zgadzasz się przestrzegać warunków i postanowień określonych w niniejszej informacji prawnej, które mają zastosowanie do wszystkich wizyt na stronie internetowej SYMEC, zarówno teraz, jak i w przyszłości. SYMEC może w dowolnym momencie zmienić i zaktualizować Regulamin. Zachęcamy do okresowego odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z najbardziej aktualnymi Warunkami, którymi się wiążesz. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami korzystania, nie korzystaj z tej witryny.

Ograniczenia

Możesz przeglądać, pobierać i kopiować informacje i materiały dostępne na tej stronie wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Możesz również korzystać z takich materiałów w swojej organizacji w związku ze wsparciem produktów SYMEC. Warunkiem użytkowania jest to, że użytkownik zgadza się nie modyfikować ani nie poprawiać żadnego z materiałów w żaden sposób oraz zachować wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawarte w oryginalnych materiałach na jakichkolwiek kopiach materiałów. Żadne inne wykorzystanie materiałów lub informacji nie jest dozwolone.

Własność informacji i materiałów

Informacje i wszelkie materiały (w tym białe księgi, komunikaty prasowe, arkusze danych, opisy produktów i często zadawane pytania) dostępne na tej stronie lub z tej strony internetowej są chronionymi prawem autorskim dziełami SYMEC, a wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie tych informacji lub materiałów może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Informacje o znakach towarowych

Znaki towarowe SYMEC mogą być używane wyłącznie za pisemną zgodą SYMEC.

Zrzeczenie się

Zespół internetowy SYMEC dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu przydatne, dokładne i aktualne informacje na tej stronie. W związku z tym SYMEC próbował dostarczyć dokładne informacje i materiały na tej stronie internetowej, ale nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność tych informacji lub materiałów. SYMEC może zmienić treść wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na tej stronie internetowej lub na produkty w nich opisane, w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Jednakże SYMEC nie zobowiązuje się do aktualizacji informacji lub materiałów na tej stronie internetowej, które w rezultacie mogą być nieaktualne. Informacje i opinie wyrażane na tablicach ogłoszeń lub innych forach niekoniecznie są informacjami i opiniami SYMEC. Ani SYMEC, ani jego członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, agenci, dystrybutorzy lub podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym, ale nie wyłącznie, rzeczywiste, wtórne lub karne), odpowiedzialność, roszczenia lub inne obrażenia lub przyczyny związane lub wynikające z jakichkolwiek informacji zamieszczonych na stronie internetowej SYMEC. SYMEC zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków i/lub ograniczeń prawnych w dowolnym momencie. Jesteś odpowiedzialny za przeglądanie tej strony od czasu do czasu, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi wówczas warunkami i ograniczeniami prawnymi, ponieważ będą one dla Ciebie wiążące. Niektóre postanowienia niniejszych warunków i ograniczenia prawne mogą zostać zastąpione przez wyraźnie określone informacje prawne lub warunki znajdujące się na poszczególnych stronach tej witryny.

WSZYSTKIE INFORMACJE I MATERIAŁY DOSTĘPNE NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE “TAK JAK SĄ” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, A SYMEC ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. W ŻADNYM WYPADKU SYMEC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE LUB WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRACONYCH DANYCH LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY, WSZELKICH STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z TĄ WITRYNĄ LUB MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI ZAWARTYCH NA DOWOLNEJ LUB WSZYSTKICH TAKICH STRONACH INTERNETOWYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPIERA SIĘ NA GWARANCJI, UMOWIE, DELIKCIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ I CZY POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEŚLI KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ POWODUJE KONIECZNOŚĆ SERWISOWANIA, NAPRAWY LUB KOREKTY SPRZĘTU LUB DANYCH, PONOSISZ WSZELKIE KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE.